Girişimlerde Pazarlama ve İnsan Kaynakları Politikaları Nasıl Olmalı?

09.01.2022

Ülkelerin ekonomilerini önemli ölçüde şekillendiren girişimcilik ekosistemi günümüzde 3 trilyon dolarlık devasa bir hacmi geride bırakmış durumda. Girişimcilik ekosistemi hızla büyümeye devam ederken öte yandan uluslararası rekabet koşullarının da gittikçe çetinleştiği bir döneme hep birlikte tanıklık etmekteyiz. Çetin rekabet koşulları, başarılı olmak isteyen girişimlerin birçok önemli faktörü girişimcilik ruhuna uygun olarak yenilikçi bir şekilde yorumlamasını gerekli kılmaktadır. Bu yazımda yüksek potansiyele sahip girişimlerin ölçeklenme aşamasında göz ardı etmemesi gereken iki önemli hususa dikkatinizi çekmek isterim.

GİRİŞİMLER İÇİN PAZAR YAKLAŞIMI NASIL BELİRLENMELİ?

Dijitalleşmeye bağlı olarak müşteri beklentilerinin hızla değişmesi ve müşteri deneyiminin gittikçe ön plana çıkması girişimlerin pazar yaklaşımlarını belirleme noktasında farklı bakış açıları geliştirmelerini gerekli kılmaktadır.

Girişimlerin kapsayıcı ve bütüncül bir pazar yaklaşımına sahip olabilmesi için; ürün – pazar uyumu, ürün – satış kanalı uyumu, satış kanalı – iş modeli uyumu, iş modeli – pazar uyumu gibi gereklilikler öncelikli olarak ele alınması gereken unsurlardır. Girişimler, yeterli sayıdaki müşteri kitlesinin yüzleştiği gerçek bir probleme etkin ve değerli bir çözüm önerisi sunduklarından emin olmalıdırlar. Böylece, sunulan ürün veya hizmetin, sahip olduğu değer önermesi ile pazar tarafından talep edilir nitelikte olduğu teyit edilmiş olur. Ürün ya da hizmetlerin pazar dağıtım kanalı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu nedenle ürün veya hizmetlerin rahatlıkla tüketici tarafından erişilebilir olması da oldukça önemlidir. İş modeli pazar tarafından benimsenebilmesi için anlaşılabilir ve kolayca uygulanabilir olmalıdır. Böylece büyük kitleler tarafından tercih edilmesinin önü büyük ölçüde açılmış olur.

Girişimlerin başarılı bir pazarlama yaklaşımına sahip olmaları için gereken unsurlar ilgili uyumların temin edilmesi ile sınırlı değildir. Bu doğrultuda girişimlerin pazarlama yaklaşımlarını belirlerken proaktif, fırsat odaklı, değer oluşturma öncelikli, yenilikçi ve kaynak odaklı olması önceliklendirilmelidir. Girişimler böylece, zorlu pazar koşulları ile başa çıkmak için pazar trendlerini takip eder, muhtemel ihtiyaçları ve fırsatları değerlendirir ve hedeflediği müşteriler için yenilikçi çözümleri rekabetçi bir şekilde sunabilirler.

Girişimler, yapılandırılmış ve kapsayıcı pazar stratejileri sayesinde rakiplerine kıyasla esneklik ve farklılık kazanarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilirler.

İNSAN KAYNAKLARI GİRİŞİMCİLİĞİN NERESİNDE?

Girişimleri başarıya ulaştıran en önemli unsurlardan biri de girişimlerin sahip olduğu insan kaynağıdır. Bu nedenle girişimlerde insan kaynakları yönetimi, girişimin büyümesinde oldukça kritiktir. Ölçeklenebilen girişimlerin daha en başından bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişiden oluşan iyi bir ekip tarafından kurulduğunu belirtmek isterim. Halka arz edilmiş teknoloji şirketleri incelendiğinde her üç kurucudan birinin halka arz sırasında CEO görevini üstlenmediğine de dikkatinizi çekmek isterim.

Girişimler, fikir aşamasından başlayarak sırasıyla gelişme, büyüme ve olgunluk aşamalarına erişirler. Girişimlerin her bir aşamada karşılaştıkları sorun ve zorluklar farklılık göstermektedir. Bu zorlukların kısıtlı sayıda bir ekip ile üstesinden gelebilmek kolay değildir. Bu nedenle ölçeklenme serüveni boyunca girişimciler elde ettikleri yatırımların iyi bir kısmını insan kaynaklarını artırmak ve geliştirmek amacıyla kullanmalıdırlar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI NASIL İNŞA EDİLMELİ?

Girişimin ilk evrelerinde ekip sınırlı sayıda kişiden oluşturulduğu için insan kaynakları yaklaşımlarının zaman zaman göz ardı edildiğine rastlanılabilir. Fakat girişimlerin büyüdükçe değişime ayak uydurabilecek ve değişimi yönetebilecek nitelikte bir insan kaynakları politikası oluşturması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İlerleyen aşamalarda insan kaynakları yönetimine ilişkin sorunların ölçeklenme önünde bir engel teşkil etmemesi için girişimler, kuruluş aşamasından itibaren bütünsel bir insan kaynakları politikası benimsemelidir.

‘Etkin Yönetim’ anlayışı ile tasarlanmış bir politika oluşturabilmek için insan kaynakları yönetiminin kodları iyi anlaşılmalıdır:

> Yetenek Yönetimi: Girişimlerin hedeflerine ulaşmasını mümkün kılmak için gerekli insan kaynağının işe alınması, elde tutulması, geliştirilmesi ve ödüllendirilmesi hususlarını kapsayan stratejik iş gücü planlanları oluşturulmalıdır.

> Bireysel ve Güçlü Yönler Analizi: Ekibin bireysel nitelikte yetkinliklerinin birtakım testler, yetkinlik bazlı mülakatlar ve vaka çalışamaları ile ortaya konulması gerekmektedir.

> Örgüt Kültürünün Oluşturulması: Girişimin strateji ve kültür uyumluluğu analiz edilerek örgüt kültürü ortaya konulmalıdır. Bunun için girişimler değer boyutları ile ele alınmalı, kültürel sermaye ölçülmeli ve kültürel dönüşüm planlanmalıdır.

> Kurumsal Çeviklik Kazanımı: Girişimlerin değişen pazar koşullarına esnek ve hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesi için süreç ve iş analizleri gerçekleştirilmeli, takım etkinliğinin arttırılmasına ilişkin uygulamalar yürütülmelidir.

GİRİŞİMLER NE YAPMALI?

Günümüzde, girişimler sektörlerinde küresel oyuncular olabilmek ve önemli değerlere ulaşabilmek için kapsayıcı bir pazar stratejisi ile çevik, yalın ve esnek bir insan kaynakları politikasına sahip olduklarına emin olmalıdırlar. Girişimler bu sayede, pazarda meydana gelen değişimleri öngörmede ve yönetmede daha proaktif aksiyon alma yetkinliğine sahip olurlar. Dolayısıyla ölçeklenme serüveninde birçok engeli nispeten daha hızlı ve az maliyet ile aşma fırsatını yakalarlar. Daha önceki yazılarımda da çeşitli şekillerde ifade ettiğim üzere, vizyoner kurucu ve iyi bir ekip, hızlı büyüyen pazar, parlak fikir ve teknoloji, kolay uygulanabilir iş modeli, iyi kurgulanmış iş planı, sürdürülebilir ve stratejik bir rekabet avantajı, hukuk ile güvence altına alınmış fikri mülkiyet haklarının varlığı gibi birçok etken girişimlerin zorlu koşullara rağmen başarıya ulaşmalarında oldukça önemli etkilere sahiptir.