Girişimcilik ve İnovasyon İçin Bir Etkinleştirici: İslam İşbirliği Teşkilatı

05.01.2023

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ülkemizin de üyeleri arasında yer aldığı Müslüman nüfus çoğunluğuna sahip 57 üye ülkeden oluşan uluslararası bir örgüttür. Ana hedeflerinin başında üye devletler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı teşvik etmek yer alır. İİT, üye ülkelerdeki ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine katkı sunmak amacıyla son yıllarda girişimciliğin ve yeniliğin teşvik edilmesine giderek artan bir önem göstermektedir. Bu yazımda İİT’nin üye devletlerinde girişimciliği ve yenilikçiliği destekleme yönündeki katkılarını ve fırsatları ele almak istedim.

YENİLİK VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Teknolojik gelişmenin ve inovasyonun girişimcilik ve ekonomik kalkınma üzerinde önemli etkileri olduğu dünya genelinde kabul edilmektedir. İİT de diğer uluslararası örgütler gibi üye ülkelerde teknoloji transferini, inovasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla çeşitli politikalar uygulamakta ve projeler geliştirmektedir. Bu doğrultuda İİT bünyesinde üye devletler arasında bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki iş birliğini koordine etmekle sorumlu olan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi kurulmuştur. Komite, derin teknoloji, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji ve bilgi teknolojisi başta olmak üzere girişimcilik faaliyetleri ile ticarileşerek üye ülkelerin kalkınmasına katkı sağlayabilecek araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemektedir.

SINIRLARI AŞAN GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

İİT, üye devletlerindeki girişimciler arasında iş birliği ve bilgi paylaşımını teşvik etmek için sınırları aşan iş birliği fırsatlarını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Bu çalışmalar kapsamında İslam coğrafyasının farklı yerlerinden girişim ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren programlar, ortak araştırma ve geliştirme projeleri, ağ oluşturma etkinlikleri gibi çeşitli organizasyonlar düzenlenmektedir.İİT, üye ülkelerde girişimciliğin ve yenilikçiliğin daha dinamik ve etkin kılındığı bir girişimcilik ekosistemi oluşturarak üye ülkelerin genel ekonomik büyümesine katkı sunmayı hedeflemektedir. İİT; girişimciler, girişim sermayesi yatırımcıları ve diğer ekosistem paydaşları arasındaki iş birliklerini artırmak amacıyla her yıl inovasyon ve girişimcilik temalı forumlar düzenlemektedir. Forum, katılımcıların zorlukları tartışması, başarı hikayelerini paylaşması ve ortaklık fırsatlarının geliştirilmesi için ortak zemin sağlamaktadır.

İSLAM KALKINMA BANKASI’NIN GİRİŞİMCİLİK İÇİN SUNDUĞU DESTEKLER

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın önemli bir finansal kuruluşu olan İslam Kalkınma Bankası (İKB), üye ülkelerde girişimciliği teşvik etmek için aktif olarak çalışmaktadır. İKB’nin Girişimcilik Geliştirme Programı, girişimciler için finansal destek, mentorluk ve kapasite geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır. İKB, hibe, tohum aşamasında yatırım ve çeşitli finansal destekler ile yeni nesil teknoloji girişimlerinin gelişmesine ve böylelikle İİT üyesi ülkelerde yeni nesil girişimcilik yaklaşımının yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK FORUMU

2004 yılında kurulan İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), ülke ekonomilerinin kalkınmasına katkı sunduğu kabul edilen girişimcilik faaliyetlerine oldukça önem vermektedir. İslam İşbirliği Gençlik Forumu bu doğrultuda girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu etkinlikler arasında girişimcilik farkındalık programları, girişimcilik yarışmaları, genç girişimciler için yatırım zirveleri, girişimci eğitim kampları, konferanslar ve paneller yer almaktadır. Bu faaliyetler ile gençlerin girişimcilik konusunda bilgi sahibi olmalarına, becerilerini geliştirmelerine ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİMİZ ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYOR

Ülkemizin de girişimcilik alanında elde ettiği bilgi birikimi ve deneyimini çeşitli iş birlikleri aracılığıyla İİT üye ülkeleri ile paylaştığını sevinerek ifade etmek isterim. Bu doğrultuda ICYF, İİT üye ülkelerinden çeşitli kriterler ışığında seçilen başlangıç aşaması girişimlerin ülkemizin girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi amacıyla Teknopark İstanbul ile iş birliği sağlamıştır. Bu iş birliği sayesinde 56 ülkeden seçilen girişimler Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezine dahil edilmektedir. Girişimcilik alanında çeşitli eğitim ve deneyim kazandırma süreçlerinden geçirilen girişimler uluslararası çapta daha görünür olurken, ülkemizin de girişimcilik ekosistemine çeşitlilik kazandırmaktadırlar.

GENÇ İŞ MERKEZİ VE ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ

Genç İş Merkezi (YBH), ICYF tarafından gençliğe yönelik tüm ekonomik faaliyetler için kurulmuş bir çatı inisiyatifidir. İİT ülkelerindeki gençlere küresel düzeyde girişimcilik yarışmaları, yatırım zirveleri, mesleki eğitim ve girişimci geliştirme merkezleri ile genç girişimcileri desteklemeye yönelik çeşitli programlar düzenlemektedir. YBH bünyesinde yer alan çevrim içi girişim platformu aracılığıyla girişim başvurularını kabul ederek ücretsiz çevrim içi eğitim ve danışmanlık sunmanın yanı sıra yıllık olarak düzenlenen yatırım zirvesinde girişim sermayesi yatırımcıları ve girişimcileri bir araya getirmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bilişim Vadisi’nin destekleri ile ICYF’in yürütücülüğünde İstanbul’da Uluslararası Kuluçka Merkezi kurulmuştur. Hâlihazırda 11 farklı ülkeden 17 girişime ev sahipliği yapan merkez, 600 milyon gencin yeni nesil girişimcilik fikirlerini çeşitli eğitim ve kapasite aktarım programları ile desteklemektedir. Merkez ayrıca yıllık olarak düzenlediği zirveler ile İİT ülkelerinin girişim ekosistemi paydaşlarını geniş çaplı katılımcı bir yaklaşım ile bir araya getirerek üye ülkeler arasında ortak bir sinerjinin oluşmasına katkı sunmaktadır.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİMİZ ÖRNEK TEŞKİL EDEBİLİR

Girişimcilik ekosistemimizin kamu otoritesinin de ortaya koyduğu vizyon, sunduğu destek ve teşvikler doğrultusunda son birkaç yıl içerisinde küresel ölçekte geliştirdiği ürün, hizmetler, iş modelleri aracılığıyla elde ettiği başarılar ve ekosistem paydaşlarının gösterdiği özverili çabalar neticesinde dünya genelinde eşine az rastlanır bir başarı sergilediğini vurgulamak isterim. Bu durumun doğal bir sonucu olarak ülkemiz diğer pek çok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da uluslararası örnek teşkil edebilecek bir konuma erişmekte. Bu bağlamda ülkemizin girişimcilik alanında İİT nezdinde lider ülke olarak konumlanması ile İİT’nin girişimcilik ekosistemimizin elde ettiği kazanımlardan faydalanması ve üye ülkeler arasında eksiksiz işleyen bir girişim ekosisteminin tesis edilmesi oldukça önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

İİT, üye ülkelerde girişimciliğin ve yenilikçiliğin daha dinamik ve etkin kılındığı bir girişimcilik ekosistemi oluşturarak üye ülkelerin genel ekonomik büyümesine katkı sunmayı hedeflemektedir.